www.NSOZ.sk
(zdroj)


5457 nahradiť vlastníkovi použitej veci jej hodnotu.
5458 (2)  Ak vlastník pozemku nekonal v dobrej viere, nahradí vlastníkovi použitej veci aj ušlý zisk; skutočnú škodu len v rozsahu, v ktorom nebola nahradená podľa ods. 1.
5460
§ 42
Stavba na cudzom pozemku
5462 (1)  Stavba zriadená na cudzom pozemku pripadá vlastníkovi pozemku.
5463
5464
5465
5466
má názor:  

(2)  Vlastník pozemku nahradí osobe, ktorá zriadila stavbu na jeho pozemku v dobrej viere, účelne vynaložené náklady. Na práva a povinnosti osoby, ktorá nekonala v dobrej viere, sa primerane použijú ustanovenia o konaní bez príkazu.
5469
§ 43
Ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že ten, kto ju zriadil, je povinný stavbu na vlastné náklady odstrániť a pozemok uviesť do pôvodného stavu. Súd pritom prihliadne, či stavebník konal v dobrej viere.
5473
§ 44
Ten, kto v dobrej viere zriadil na cudzom pozemku stavbu, má právo voči vlastníkovi pozemku, ktorý o zriaďovaní stavby vedel, no bez zbytočného odkladu ju nezakázal, domáhať sa, aby mu