www.NSOZ.sk
(zdroj)


539 zvukovoobrazové záznamy možno zhotoviť alebo použiť na úradné účely aj bez súhlasu.
540 (2)   Podobizne, obrazové snímky, zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy možno zhotoviť alebo použiť na vedecké, umelecké alebo spravodajské účely aj bez súhlasu; ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutého človeka, najmä nesmie zasahovať do jeho súkromia alebo dôstojnosti.
544 (3)   Ak človek súhlasil so zhotovením podobizne a ak je z okolností, za ktorých došlo k jej zhotoveniu zrejmé, že podobizeň bude ďalej použitá alebo šírená, platí, že súhlasil aj s použitím a šírením podobizne spôsobmi, ktoré bolo možné s ohľadom na okolnosti rozumne predpokladať.
548
má názor:  

549
§ 58
(1)   Informácie alebo záznamy o inom človeku možno zhromažďovať bez jeho súhlasu len z oprávnených dôvodov.
552 (2)   Zhromažďovať možno len také informácie a záznamy, ktoré sú podstatné pre dosiahnutie účelu ich zhromažďovania.
554
555
§ 59
(1)   Každý má právo na sprístupnenie informácií a záznamov, ktoré o ňom zhromaždila iná osoba. Sprístupnenie možno odmietnuť len z vážnych a oprávnených dôvodov, najmä ak