www.NSOZ.sk
(zdroj)


5475 ktorý o zriaďovaní stavby vedel, no bez zbytočného odkladu ju nezakázal, domáhať sa, aby mu pozemok previedol za obvyklú trhovú cenu. To platí aj o vlastníkovi pozemku, ktorý sa môže domáhať, aby zhotoviteľ stavby od neho kúpil pozemok za obvyklú trhovú cenu.
5478
§ 45
Byty a nebytové priestory v dome
5480 Vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom v dome podľa § 77 nasl. tohto zákona, ktoré vznikli v tomto dome výstavbou, sa zapíše do verejného zoznamu na základe vyhlásenia vlastníka pozemku alebo inej oprávnenej osoby, vyhotoveného podľa tohto zákona alebo na základe rozhodnutia súdu.
5484
má názor:  

§ 46
Spracovanie hnuteľnej veci
5486 (1)  Ak niekto vytvorí novú vec tak, že spracuje cudziu vec, ktorú následne nie je možné uviesť do pôvodného stavu vôbec alebo len s vynaložením neprimeraných nákladov, patrí nová vec tomu, koho podiel na veci je väčší. Ak takto nie je možné určiť jediného vlastníka novej veci, nadobudnú ju vlastníci spracovaných vecí do spoluvlastníctva v pomere hodnôt spracovaných vecí, inak platí, že ich podiely sú rovnaké.
5491
5492
5493