www.NSOZ.sk
(zdroj)


5483 rozhodnutia súdu.
5484
§ 46
Spracovanie hnuteľnej veci
5486 (1)  Ak niekto vytvorí novú vec tak, že spracuje cudziu vec, ktorú následne nie je možné uviesť do pôvodného stavu vôbec alebo len s vynaložením neprimeraných nákladov, patrí nová vec tomu, koho podiel na veci je väčší. Ak takto nie je možné určiť jediného vlastníka novej veci, nadobudnú ju vlastníci spracovaných vecí do spoluvlastníctva v pomere hodnôt spracovaných vecí, inak platí, že ich podiely sú rovnaké.
5491
5492
má názor:  

5493
5494 (2)  Vlastník novej veci nahradí tomu, kto spracovaním stratil vlastnícke právo k svojej veci, hodnotu, ktorú mala použitá vec pri spracovaní, prípadne aj odmenu tomu, kto sa na vytvorení novej veci podieľal vlastnou prácou.
5497 (3)  Ustanovenia ods. 1 a 2 sa použijú obdobne aj v prípade, ak niekto cudziu vec zmieša alebo inak zlúči, alebo spojí so svojou vecou.
5499
§ 47
Použitie cudzej veci na opravu
5501 (1)  Ak sa použije cudzia vec na opravu inej veci, stane sa táto vec súčasťou opravenej veci za