www.NSOZ.sk
(zdroj)


5488 koho podiel na veci je väčší. Ak takto nie je možné určiť jediného vlastníka novej veci, nadobudnú ju vlastníci spracovaných vecí do spoluvlastníctva v pomere hodnôt spracovaných vecí, inak platí, že ich podiely sú rovnaké.
5491
5492
5493
5494 (2)  Vlastník novej veci nahradí tomu, kto spracovaním stratil vlastnícke právo k svojej veci, hodnotu, ktorú mala použitá vec pri spracovaní, prípadne aj odmenu tomu, kto sa na vytvorení novej veci podieľal vlastnou prácou.
5497
má názor:  

(3)  Ustanovenia ods. 1 a 2 sa použijú obdobne aj v prípade, ak niekto cudziu vec zmieša alebo inak zlúči, alebo spojí so svojou vecou.
5499
§ 47
Použitie cudzej veci na opravu
5501 (1)  Ak sa použije cudzia vec na opravu inej veci, stane sa táto vec súčasťou opravenej veci za predpokladu, že vec, použitú na opravu, nie je možné bez znehodnotenia oddeliť a jej hodnota je v pomere k hodnote opravenej veci nepatrná.
5504 (2)  Ten, kto použil cudziu vec, ktorá sa stala súčasťou opravenej veci, je povinný nahradiť vlastníkovi hodnotu použitej veci, prípadne zabezpečiť jej rovnocennú náhradu.
5506 Opustená vec, nález, stratená a skrytá vec