www.NSOZ.sk
(zdroj)


5510 (2)  Platí, že hnuteľná vec, ktorú vlastník opustil, nepatrí nikomu.
5511 (3)  Opustená nehnuteľná vec pripadne do vlastníctva štátu.
5512
§ 49
(1)  Ak niekto nájde stratenú vec, je povinný vydať ju vlastníkovi alebo tomu, kto ju stratil, ibaže vie, že takáto osoba nemá na vec právo. Povinnosť vydať vec vzniká nálezcovi okamihom úhrady nálezného a účelne vynaložených nákladov spojených s nálezom.
5516 (2)  Ak nálezca s prihliadnutím na všetky okolnosti nemôže postupovať podľa odseku 1 a ak nejde o vec nepatrnej hodnoty, je nálezca povinný bezodkladne ohlásiť nález obci, v obvode ktorej bola vec nájdená.
5519
má názor:  

(3)  Obec bez zbytočného odkladu zverejní informáciu o náleze obvyklým spôsobom. Ak to pripúšťa povaha veci, uloží ju obec u seba. Obec môže so súhlasom nálezcu rozhodnúť o dočasnom uschovaní veci u tretej osoby. Pri veciach mimoriadnej hodnoty a pri peniazoch,
5523
5524
5525 môže obec odovzdať vec do súdnej alebo notárskej úschovy, alebo zabezpečí jej úschovu iným vhodným spôsobom.
5527 (4)  Ak je úschova veci spojená s vynaložením neprimeraných nákladov, môže obec vec predať na verejnej dražbe. Ak sa vec nepodarí predať na dražbe, obec ju speňaží ľubovoľným spôsobom