www.NSOZ.sk
(zdroj)


5524
5525 môže obec odovzdať vec do súdnej alebo notárskej úschovy, alebo zabezpečí jej úschovu iným vhodným spôsobom.
5527 (4)  Ak je úschova veci spojená s vynaložením neprimeraných nákladov, môže obec vec predať na verejnej dražbe. Ak sa vec nepodarí predať na dražbe, obec ju speňaží ľubovoľným spôsobom za primeranú cenu.
5530
§ 50
(1)  Ak obec sama zistí, kto je vlastníkom nájdenej veci, oznámi mu nález a vyzve ho, aby si vec v primeranej lehote prevzal.
5533
má názor:  

(2)  Ak sa prihlási vlastník veci alebo ten, kto ju stratil, do jedného roka od ohlásenia nálezu a ak preukáže svoje vlastnícke alebo iné právo k nájdenej veci, vydá sa mu vec i s úžitkami po tom, čo oprávneným osobám uhradí nálezné a účelne vynaložené náklady.
5536 (3)  Ak došlo k predaju nájdenej veci podľa § 49 ods. 4, vydá obec vlastníkovi veci výťažok z predaja po odpočítaní nálezného a účelne vynaložených nákladov. Ak vlastník nálezu nie je známy, výťažok z predaja pripadne obci po odpočítaní nálezného a účelne vynaložených nákladov, ktoré sa vyplatia nálezcovi, prípadne inej oprávnenej osobe (§ 49 ods. 4).
5540 (4)  Ak sa vlastník veci neprihlási do jedného roka od ohlásenia nálezu, vlastnícke právo k veci prechádza na nálezcu; to neplatí, ak nálezca v uvedenej lehote na obci vyhlási, že o vlastnícke právo nemá záujem; v takomto prípade sa vlastníkom nájdenej veci stáva ďalší nálezca a ak ho