www.NSOZ.sk
(zdroj)


5540 (4)  Ak sa vlastník veci neprihlási do jedného roka od ohlásenia nálezu, vlastnícke právo k veci prechádza na nálezcu; to neplatí, ak nálezca v uvedenej lehote na obci vyhlási, že o vlastnícke právo nemá záujem; v takomto prípade sa vlastníkom nájdenej veci stáva ďalší nálezca a ak ho niet, jediným vlastníkom sa stane obec, ktorá bude povinná vyplatiť nálezcovi nálezné a účelne vynaložené náklady.
5545
§ 51
(1)  Nálezné je vo výške desať percent z ceny nájdenej veci. Ak má však nájdená vec osobitnú hodnotu pre toho, kto ju stratil alebo pre jej vlastníka, nálezcovi patrí nálezné s prihliadnutím aj na osobitnú hodnotu nálezu.
5549
má názor:  

(2)  Súd môže výšku zjavne neprimeraného nálezného primerane znížiť. Prihliadne pritom na pomery nálezcu a vlastníka veci alebo toho, kto vec stratil a na hodnotu nálezu.
5551
§ 52
O náleze skrytej veci platia primerane ustanovenia o náleze stratenej veci.
5553
5554
5555
5556
§ 53
(1)  Nálezné patrí nálezcovi aj vtedy, keď vlastníka poznal.
5558 (2)  Ak nejakú vec nájde viacero osôb zároveň, sú tieto osoby oprávnené a povinné spoločne