www.NSOZ.sk
(zdroj)


5561 hľadanie, ak bola dohodnutá.
5562
§ 54
(1)  Nálezcovi, ktorý v rozpore s týmto zákonom nález neoznámi, prisvojí si ho, alebo inak poruší svoje povinnosti, nepatrí nálezné ani náhrada účelne vynaložených nákladov a ani nemôže nadobudnúť vlastnícke právo k nálezu podľa ustanovení tejto časti zákona; tým nie je dotknutá jeho povinnosť nahradiť spôsobenú škodu.
5567 (2)  Vlastníkom nájdenej veci nepatrnej hodnoty, ktorú nemožno vydať osobe podľa § 49 ods. 1, sa stáva nálezca.
5569 Právne následky nadobudnutia vlastníckeho práva
5570
má názor:  

§ 55
(1)   Nadobúdateľ vlastníckeho práva k veci sa stáva aj vlastníkom všetkých jej súčastí a príslušenstva, ak z dohody strán alebo z právneho predpisu nevyplýva niečo iné.
5573 (2)   Nadobúdateľ nadobúda spolu s vlastníckym právom k veci aj práva a povinnosti spojené s vecou.
5575 (3)   Nadobúdateľ nadobudne s vecou aj iné práva a povinnosti viaznúce na veci, ak sú zapísané vo verejnom zozname; ostatné práva prechádzajú na nadobúdateľa len ak to bolo dohodnuté, alebo ak to ustanovuje tento alebo osobitný právny predpis. Práva a povinnosti viaznúce na veci, ktoré na nadobúdateľa neprechádzajú, zanikajú.
5579
Štvrtý diel