www.NSOZ.sk
(zdroj)


5575 (3)   Nadobúdateľ nadobudne s vecou aj iné práva a povinnosti viaznúce na veci, ak sú zapísané vo verejnom zozname; ostatné práva prechádzajú na nadobúdateľa len ak to bolo dohodnuté, alebo ak to ustanovuje tento alebo osobitný právny predpis. Práva a povinnosti viaznúce na veci, ktoré na nadobúdateľa neprechádzajú, zanikajú.
5579
Štvrtý diel
Spoluvlastníctvo
Druhy spoluvlastníctva
5583
5584
má názor:  

5585
§ 56
(1)  Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých osôb.
5587 (2)  Ak vec patrí viacerým vlastníkom, sú jej spoluvlastníkmi, a to tak, že im patria podiely k veci (podielové spoluvlastníctvo), alebo že im vec patrí spoločne bez určenia podielov (bezpodielové spoluvlastníctvo).
5590
§ 57
Bezpodielové spoluvlastníctvo
5592 Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká len medzi manželmi (majetkové spoločenstvo manželov) podľa druhej časti tohto zákona.