www.NSOZ.sk
(zdroj)


5586 (1)  Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých osôb.
5587 (2)  Ak vec patrí viacerým vlastníkom, sú jej spoluvlastníkmi, a to tak, že im patria podiely k veci (podielové spoluvlastníctvo), alebo že im vec patrí spoločne bez určenia podielov (bezpodielové spoluvlastníctvo).
5590
§ 57
Bezpodielové spoluvlastníctvo
5592 Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká len medzi manželmi (majetkové spoločenstvo manželov) podľa druhej časti tohto zákona.
5594 Podielové spoluvlastníctvo
5595
má názor:  

§ 58
(1)   Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
5598 (2)   Ak nie je zákonom ustanovené alebo spoluvlastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.
5600 (3)   V pochybnostiach o veľkosti podielov rozhodne na návrh spoluvlastníka súd, s prihliadnutím na všetky okolnosti.
5602
§ 59
Spoluvlastník môže so svojím podielom nakladať samostatne ako jeho výlučný vlastník, pokiaľ tým neobmedzí alebo neohrozí práva ostatných spoluvlastníkov.