www.NSOZ.sk
(zdroj)


5605
§ 60
(1)  Ak spoluvlastníctvo vzniklo vyporiadaním dedičstva alebo inou právnou skutočnosťou odlišnou od zmluvy tak, že spoluvlastníci nemohli svoje právne postavenie od počiatku ovplyvniť a ak niektorý zo spoluvlastníkov prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, majú ostatní spoluvlastníci po dobu 6 mesiacov odo dňa vzniku spoluvlastníctva predkupné právo, ibaže spoluvlastník prevádza podiel jemu blízkej osobe alebo inému spoluvlastníkovi. Ak sa
5612
5613
5614
má názor:  

spoluvlastníci nedohodli o spôsobe výkonu predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne, podľa veľkosti podielov.
5616 (2)  Predkupné právo podľa ods. 1 majú spoluvlastníci aj vtedy, ak niektorý zo spoluvlastníkov prevádza svoj podiel bezodplatne. V takom prípade majú ostatní spoluvlastníci právo kúpiť podiel za obvyklú cenu.
5619
§ 61
Každý spoluvlastník je oprávnený vykonávať vlastnícke práva k spoločnej veci, musí však súčasne zachovávať tie isté práva ostatným spoluvlastníkom.
5622
§ 62
(1)   O spôsobe a rozsahu užívania spoločnej veci a o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú