www.NSOZ.sk
(zdroj)


5613
5614 spoluvlastníci nedohodli o spôsobe výkonu predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne, podľa veľkosti podielov.
5616 (2)  Predkupné právo podľa ods. 1 majú spoluvlastníci aj vtedy, ak niektorý zo spoluvlastníkov prevádza svoj podiel bezodplatne. V takom prípade majú ostatní spoluvlastníci právo kúpiť podiel za obvyklú cenu.
5619
§ 61
Každý spoluvlastník je oprávnený vykonávať vlastnícke práva k spoločnej veci, musí však súčasne zachovávať tie isté práva ostatným spoluvlastníkom.
5622
má názor:  

§ 62
(1)   O spôsobe a rozsahu užívania spoločnej veci a o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti podielov, ak tento alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Ak sa pri rozhodovaní spoluvlastníkov dosiahne rovnosť hlasov, alebo ak sa nedosiahne požadovaná väčšina, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
5628 (2)   Rozhodnutie zaväzuje všetkých spoluvlastníkov iba v prípade, ak boli vopred upovedomení o potrebe prijať rozhodnutie, okrem prípadu, ak by išlo o záležitosť, ktorá nezniesla odklad a rozhodnutie bolo potrebné prijať okamžite.
5631 (3)   Spoluvlastník, ktorý bol opomenutý pri rozhodovaní o neodkladnej záležitosti, môže na súde