www.NSOZ.sk
(zdroj)


5622
§ 62
(1)   O spôsobe a rozsahu užívania spoločnej veci a o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti podielov, ak tento alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Ak sa pri rozhodovaní spoluvlastníkov dosiahne rovnosť hlasov, alebo ak sa nedosiahne požadovaná väčšina, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
5628 (2)   Rozhodnutie zaväzuje všetkých spoluvlastníkov iba v prípade, ak boli vopred upovedomení o potrebe prijať rozhodnutie, okrem prípadu, ak by išlo o záležitosť, ktorá nezniesla odklad a rozhodnutie bolo potrebné prijať okamžite.
5631
má názor:  

(3)   Spoluvlastník, ktorý bol opomenutý pri rozhodovaní o neodkladnej záležitosti, môže na súde žiadať, aby určil, že rozhodnutie o neodkladnej záležitosti nemá voči nemu právne účinky, ak nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby znášal jeho dôsledky. Ak spoluvlastník, ktorý je rozhodnutím o neodkladnej záležitosti dotknutý, nepodá takýto návrh do 30 dní od prijatia rozhodnutia, jeho právo podľa predchádzajúcej vety zaniká; ak spoluvlastník nebol o hospodárení s vecou podľa prijatého rozhodnutia upovedomený, lehota plynie odo dňa, kedy sa o rozhodnutí dozvedel alebo mohol dozvedieť.
5638
§ 63
(1)  Ak ide o dôležité rozhodnutie týkajúce sa spoločnej veci, najmä jej podstatného zlepšenia alebo zhoršenia, zmeny jej účelu alebo jej spracovania, vyžaduje sa aspoň dvojtretinová väčšina