www.NSOZ.sk
(zdroj)


5633 nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby znášal jeho dôsledky. Ak spoluvlastník, ktorý je rozhodnutím o neodkladnej záležitosti dotknutý, nepodá takýto návrh do 30 dní od prijatia rozhodnutia, jeho právo podľa predchádzajúcej vety zaniká; ak spoluvlastník nebol o hospodárení s vecou podľa prijatého rozhodnutia upovedomený, lehota plynie odo dňa, kedy sa o rozhodnutí dozvedel alebo mohol dozvedieť.
5638
§ 63
(1)  Ak ide o dôležité rozhodnutie týkajúce sa spoločnej veci, najmä jej podstatného zlepšenia alebo zhoršenia, zmeny jej účelu alebo jej spracovania, vyžaduje sa aspoň dvojtretinová väčšina hlasov spoluvlastníkov.
5642
má názor:  

5643
5644
5645 (2)  Ak z rozhodnutia prijatého podľa ods. 1 hrozí prehlasovaným spoluvlastníkom škoda alebo iná ujma na právach, môžu prehlasovaní spoluvlastníci požadovať, aby vo veci rozhodol súd. Súd môže najmä rozhodnúť, že napadnuté rozhodnutie sa uskutoční bez výhrad, s výhradami či s poskytnutím zábezpeky, alebo ho zruší.
5649
§ 64
(1)   Ak v dôsledku prijatia väčšinového rozhodnutia spoluvlastníkov o hospodárení so spoločnou vecou dôjde k úplnému alebo čiastočnému vylúčeniu niektorého zo spoluvlastníkov z užívania