www.NSOZ.sk
(zdroj)


557 osoba. Sprístupnenie možno odmietnuť len z vážnych a oprávnených dôvodov, najmä ak by mohlo spôsobiť tretej osobe vážnu ujmu.
559 (2)   Každý má právo na opravu alebo doplnenie nepravdivých alebo neúplných informácií alebo záznamov, ktoré o ňom iná osoba zhromaždila.
561 (3)   Žiadosť o opravu alebo doplnenie informácií alebo záznamov je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu osobe, ktorá nepravdivé alebo neúplné informácie alebo záznamy zhromaždila. Pokiaľ došlo aj k ich šíreniu, je žiadosť o opravu alebo doplnenie potrebné oznámiť aj osobe, ktorá ich šírila.
565
566
má názor:  

567
568
§ 60
570
Ochrana mena a priezviska
572 (1)  Každý má právo na ochranu pred neoprávneným používaním svojho mena a priezviska.
573 (2)  Krycie meno (pseudonym) je chránené ako meno a priezvisko, ak sa stalo známym.
574 (3)  Konanie pod pseudonynom nemá vplyv na platnosť právneho úkonu, ak je zrejmé, kto konal a ak nemá druhá strana pochybnosť o osobe konajúceho.