www.NSOZ.sk
(zdroj)


5709
§ 71
(1)  Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o zrušení spoluvlastníctva a o jeho vyporiadaní, zruší spoluvlastníctvo na návrh ktoréhokoľvek z nich súd, ktorý zároveň vykoná jeho vyporiadanie.
5712 (2)  Pri vyporiadaní súd prihliadne na veľkosť podielov a na hospodárne využitie veci.
5713
§ 72
(1)  Ak to povaha veci pripúšťa, súd vyporiada spoluvlastníctvo rozdelením spoločnej veci. Vec nemožno rozdeliť, ak by sa tým podstatne znížila hodnota rozdelených častí. Vec nemožno rozdeliť ani vtedy, ak má vec ako celok slúžiť k určitému účelu a rozdelením by sa tento účel zmaril.
5718
má názor:  

(2)  Rozdelenie stavby možno vykonať horizontálne alebo vertikálne, ak je to možné a ak sa tým vytvoria samostatné funkčné celky. Ak vzniknú rozdelením nové byty alebo nebytové priestory, súd zároveň určí, ktoré spoločné časti domu ostatnú v ich pridruženom spoluvlastníctve a veľkosť spoluvlastníckych podielov, ako aj to, v akom pomere sa budú spoluvlastníci podieľať na nákladoch spojených s rozdelením stavby.
5723 (3)  Pri delení nehnuteľnej veci môže súd zriadiť k niektorej jej časti vecné bremeno, ak si to vyžaduje riadne užívanie novovzniknutej veci bývalým spoluvlastníkom.
5725
§ 73
(1)  Ak rozdelenie veci nie je dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu do vlastníctva jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.