www.NSOZ.sk
(zdroj)


564 oznámiť aj osobe, ktorá ich šírila.
565
566
567
568
§ 60
570
Ochrana mena a priezviska
572 (1)  Každý má právo na ochranu pred neoprávneným používaním svojho mena a priezviska.
573
má názor:  

(2)  Krycie meno (pseudonym) je chránené ako meno a priezvisko, ak sa stalo známym.
574 (3)  Konanie pod pseudonynom nemá vplyv na platnosť právneho úkonu, ak je zrejmé, kto konal a ak nemá druhá strana pochybnosť o osobe konajúceho.
576
577
Prostriedky ochrany osobnostných práv
§ 61
(1)   Ten, do koho osobnostného práva sa neoprávnene zasiahlo, sa môže domáhať, aby sa upustilo od ďalších neoprávnených zásahov a aby sa odstránili ich následky. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
582 (2)   Ak došlo k neoprávnenému zásahu do osobnostného práva použitím prostriedkov