www.NSOZ.sk
(zdroj)


5723 (3)  Pri delení nehnuteľnej veci môže súd zriadiť k niektorej jej časti vecné bremeno, ak si to vyžaduje riadne užívanie novovzniknutej veci bývalým spoluvlastníkom.
5725
§ 73
(1)  Ak rozdelenie veci nie je dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu do vlastníctva jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.
5728 (2)  Ak žiaden zo spoluvlastníkov nemá o vlastníctvo veci záujem, súd nariadi jej predaj na verejnej dražbe a výťažok rozdelí podľa veľkosti podielov.
5730
§ 74
5732
má názor:  

5733
5734 (1)  Pri zrušení spoluvlastníctva si spoluvlastníci vzájomne vyporiadajú pohľadávky a dlhy, ktoré súvisia so spoluvlastníctvom alebo so spoločnou vecou.
5736 (2)  Každý zo spoluvlastníkov môže požadovať od ostatných spoluvlastníkov, aby došlo k úhrade splatného dlhu ako aj dlhu, ktorého splatnosť nastane do jedného roku po uzavretí dohody o zrušení spoluvlastníctva alebo po začatí súdneho konania o zrušení spoluvlastníctva.
5739 (3)  Ak dôjde k predaju veci, uhradia sa po odpočítaní nákladov spojených s predajom všetky dlhy, podľa predchádzajúcich odsekov ešte predtým, než sa medzi spoluvlastníkov rozdelí výťažok.
5741
§ 75