www.NSOZ.sk
(zdroj)


5737 splatného dlhu ako aj dlhu, ktorého splatnosť nastane do jedného roku po uzavretí dohody o zrušení spoluvlastníctva alebo po začatí súdneho konania o zrušení spoluvlastníctva.
5739 (3)  Ak dôjde k predaju veci, uhradia sa po odpočítaní nákladov spojených s predajom všetky dlhy, podľa predchádzajúcich odsekov ešte predtým, než sa medzi spoluvlastníkov rozdelí výťažok.
5741
§ 75
Ustanovenia o spoluvlastníctve sa primerane použijú aj na spoločenstvo k iným vecným právam.
5744
§ 76
Pridružené podielové spoluvlastníctvo
5746
má názor:  

(1)  Spoluvlastníctvo môže byť nerozlučne spojené s vlastníctvom určitej veci; v takom prípade znáša právny režim veci, s ktorou je nerozlučne spojené.
5748 (2)  Pridružené spoluvlastníctvo vzniká zo zákona, zo zmluvy, prípadne z iných právnych skutočností predpokladaných zákonom.
5750 (3)  Na pridružené spoluvlastníctvo sa primerane použijú ustanovenia o spoluvlastníctve, pokiaľ zmluva alebo právny predpis neustanovujú inak.
5752
Piaty diel
Osobitné ustanovenia o vlastníckom práve k bytom a nebytovým priestorom
Prvý pododdiel
Všeobecné ustanovenia