www.NSOZ.sk
(zdroj)


5739 (3)  Ak dôjde k predaju veci, uhradia sa po odpočítaní nákladov spojených s predajom všetky dlhy, podľa predchádzajúcich odsekov ešte predtým, než sa medzi spoluvlastníkov rozdelí výťažok.
5741
§ 75
Ustanovenia o spoluvlastníctve sa primerane použijú aj na spoločenstvo k iným vecným právam.
5744
§ 76
Pridružené podielové spoluvlastníctvo
5746 (1)  Spoluvlastníctvo môže byť nerozlučne spojené s vlastníctvom určitej veci; v takom prípade znáša právny režim veci, s ktorou je nerozlučne spojené.
5748
má názor:  

(2)  Pridružené spoluvlastníctvo vzniká zo zákona, zo zmluvy, prípadne z iných právnych skutočností predpokladaných zákonom.
5750 (3)  Na pridružené spoluvlastníctvo sa primerane použijú ustanovenia o spoluvlastníctve, pokiaľ zmluva alebo právny predpis neustanovujú inak.
5752
Piaty diel
Osobitné ustanovenia o vlastníckom práve k bytom a nebytovým priestorom
Prvý pododdiel
Všeobecné ustanovenia
§ 77
Ustanovenia tohto dielu zákona sa vzťahujú len na dom, v ktorom sa nachádzajú aspoň dva