www.NSOZ.sk
(zdroj)


5752
Piaty diel
Osobitné ustanovenia o vlastníckom práve k bytom a nebytovým priestorom
Prvý pododdiel
Všeobecné ustanovenia
§ 77
Ustanovenia tohto dielu zákona sa vzťahujú len na dom, v ktorom sa nachádzajú aspoň dva byty alebo nebytové priestory, s vlastníctvom ktorých je nerozlučne spojené pridružené spoluvlastníctvo spoločných častí domu alebo iné spoločné vecné právo k pozemku (ďalej len „dom“).
5761
má názor:  

5762
5763
5764
§ 78
Pozemkom sa na účely tohto dielu zákona rozumie pozemok, na ktorom je postavený dom podľa § 55 ods. 1, ako aj priľahlý pozemok, ak nie je ustanovené inak. Priľahlým pozemkom sa rozumejú najmä parky, záhrady, prístupové cesty, stavby, oplotenia, prístrešky, ihriská, nádvoria a parkoviská nachádzajúce sa na pozemku patriacom k domu, ktorý účelovo a funkčne súvisí s prevádzkou a správou domu.
5770
§ 79