www.NSOZ.sk
(zdroj)


5765 Pozemkom sa na účely tohto dielu zákona rozumie pozemok, na ktorom je postavený dom podľa § 55 ods. 1, ako aj priľahlý pozemok, ak nie je ustanovené inak. Priľahlým pozemkom sa rozumejú najmä parky, záhrady, prístupové cesty, stavby, oplotenia, prístrešky, ihriská, nádvoria a parkoviská nachádzajúce sa na pozemku patriacom k domu, ktorý účelovo a funkčne súvisí s prevádzkou a správou domu.
5770
§ 79
(1)  Bytom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú oddelené od zvyšnej časti domu a spolu s príslušenstvom bytu slúžia na trvalé uspokojovanie bytových potrieb ako samostatná bytová jednotka.
5774
má názor:  

(2)  Nebytovým priestorom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú oddelené od zvyšnej časti domu a sú určené na iné účely ako na bývanie.
5776
§ 80
(1)   Spoločnými časťami domu sa rozumejú tie časti domu, ktoré sú podľa svojej povahy potrebné na jeho zachovanie a bezpečnosť, vrátane jeho hlavných stavebných konštrukcií, ako aj na zachovanie tvaru i vzhľadu celého domu, pričom slúžia spoločne všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.
5781 (2)   Spoločnou časťou domu je vždy pozemok, na ktorom je dom postavený a priľahlý pozemok.
5783 (3)   Pre účely, prevádzky, údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie domu sa za spoločné