www.NSOZ.sk
(zdroj)


5777 (1)   Spoločnými časťami domu sa rozumejú tie časti domu, ktoré sú podľa svojej povahy potrebné na jeho zachovanie a bezpečnosť, vrátane jeho hlavných stavebných konštrukcií, ako aj na zachovanie tvaru i vzhľadu celého domu, pričom slúžia spoločne všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.
5781 (2)   Spoločnou časťou domu je vždy pozemok, na ktorom je dom postavený a priľahlý pozemok.
5783 (3)   Pre účely, prevádzky, údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie domu sa za spoločné časti domu považujú aj také časti, ktoré patria alebo ktoré boli prenechané na výlučné užívanie niektorému alebo viacerým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.
5786
má názor:  

§ 81
5788 (1)   Spoločné časti domu sú v pridruženom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
5790
5791
5792
5793 (2)   Ak je k pozemku zriadené právo stavby, patrí toto právo všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.
5795