www.NSOZ.sk
(zdroj)


49 spravujú ustanoveniami toho zákona, ktorý upravuje práva a povinnosti obsahom a účelom im najbližšie. Ak takých ustanovení niet, prípad sa posúdi spravodlivo, na základe zásad súkromného práva, so zreteľom na zvyklosti, prevažujúci stav náuky a ustálenej rozhodovacej praxe.
53 (3)  Na zvyklosti sa prihliada len vtedy, ak na ne odkazuje zákon.
54
55
Výkon a ochrana práv
§ 6
58
má názor:  

Základné ustanovenia
60 (1)  Platí, že každá svojprávna fyzická osoba má rozum priemerného človeka, ktorý dbá aj na záujmy iných a ktorý má schopnosť konať s bežnou starostlivosťou a opatrnosťou; takéto správanie môže od nej každý v právnom styku dôvodne očakávať.
63 (2)  Ak dal niekto najavol osobitné znalosti, schopnosti, odbornosť alebo príslušnosť k určitému stavu, alebo sa k činnosti, u ktorej sa vyžadujú osobitné schopnosti sám zaviazal, alebo ju vykonával bez toho, aby to bolo nutné, je povinný vynaložiť tomu zodpovedajúcu mieru starostlivosti.
67 (3)  Pri určení miery starostlivosti a schopností, aké možno v právnych vzťahoch očakávať, sa