www.NSOZ.sk
(zdroj)


5799 na nadobúdateľa aj pridružené spoluvlastníctvo spoločných častí domu alebo iné spoločné vecné práva k pozemku ako aj ďalšie práva a povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru, o ktorých to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.
5802 (2)  Spoluvlastníci
5803
5804
spoločných
5806
častí
5808
má názor:  

sa
5809
5810
nemôžu
5812
domáhať
5814
zrušenia
5816
pridruženého