www.NSOZ.sk
(zdroj)


5800 vecné práva k pozemku ako aj ďalšie práva a povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru, o ktorých to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.
5802 (2)  Spoluvlastníci
5803
5804
spoločných
5806
častí
5808 sa
5809
má názor:  

5810
nemôžu
5812
domáhať
5814
zrušenia
5816
pridruženého
5818 spoluvlastníctva podľa tohto zákona.