www.NSOZ.sk
(zdroj)


5805
5806
častí
5808 sa
5809
5810
nemôžu
5812
domáhať
5814
má názor:  

zrušenia
5816
pridruženého
5818 spoluvlastníctva podľa tohto zákona.
5819
5820
§ 83
5822 (1)  Ak sa výška spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu neurčí s ohľadom na povahu, rozmery či umiestnenie bytu, alebo ak tieto podiely nie sú rovnaké, platí, že sú