www.NSOZ.sk
(zdroj)


5831 okolnosti a pôvodné určenie tohto podielu je zjavne nespravodlivé.
5832 (3)  Ak na návrh vlastníka bytu alebo nebytového priestoru podľa odseku 2 nedôjde k požadovanej zmene spoluvlastníckych podielov, môže o zmene rozhodnúť súd. Takáto zmena má za následok zmenu vyhlásenia vlastníka domu podľa § 87.
5835
Druhý pododdiel
Vznik vlastníctva bytov a nebytových priestorov
§ 84
5839
5840
má názor:  

5841 Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov v dome vzniká len spôsobmi a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
5843
5844
§ 85
Výstavba domu
5846 Ak sa zmluvné strany na základe zmluvy o výstavbe uzatvorenej podľa tohto zákona dohodli na výstavbe alebo zmene domu, vznikajú byty a nebytové priestory výstavbou, ak je dom aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už navonok uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou a byty a nebytové priestory sú v ňom uzavreté obvodovými stenami.