www.NSOZ.sk
(zdroj)


5835
Druhý pododdiel
Vznik vlastníctva bytov a nebytových priestorov
§ 84
5839
5840
5841 Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov v dome vzniká len spôsobmi a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
5843
5844
má názor:  

§ 85
Výstavba domu
5846 Ak sa zmluvné strany na základe zmluvy o výstavbe uzatvorenej podľa tohto zákona dohodli na výstavbe alebo zmene domu, vznikajú byty a nebytové priestory výstavbou, ak je dom aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už navonok uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou a byty a nebytové priestory sú v ňom uzavreté obvodovými stenami.
5850
5851
Vyhlásenie vlastníka domu
§ 86