www.NSOZ.sk
(zdroj)


5837
§ 84
5839
5840
5841 Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov v dome vzniká len spôsobmi a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
5843
5844
§ 85
Výstavba domu
5846
má názor:  

Ak sa zmluvné strany na základe zmluvy o výstavbe uzatvorenej podľa tohto zákona dohodli na výstavbe alebo zmene domu, vznikajú byty a nebytové priestory výstavbou, ak je dom aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už navonok uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou a byty a nebytové priestory sú v ňom uzavreté obvodovými stenami.
5850
5851
Vyhlásenie vlastníka domu
§ 86
5854 (1)   Ak sa na základe vyhlásenia vlastníka domu alebo inej oprávnenej osoby (ďalej len „vyhlásenie“) rozdelí dom na byty a nebytové priestory, vznikne vlastnícke právo k bytom