www.NSOZ.sk
(zdroj)


577
Prostriedky ochrany osobnostných práv
§ 61
(1)   Ten, do koho osobnostného práva sa neoprávnene zasiahlo, sa môže domáhať, aby sa upustilo od ďalších neoprávnených zásahov a aby sa odstránili ich následky. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
582 (2)   Ak došlo k neoprávnenému zásahu do osobnostného práva použitím prostriedkov masovej komunikácie, na nápravu musia byť použité rovnaké prostriedky masovej komunikácie. Podrobnosti o spôsobe nápravy upravuje osobitný zákon.
585
586
má názor:  

§ 62
Ak neoprávnený zásah do osobnostného práva súvisí s činnosťou v právnickej osobe, môže právo na ochranu osobnostných práv človeka uplatniť aj táto právnická osoba; počas jeho života tak môže urobiť len v jeho mene a s jeho súhlasom.
590
591
§ 63
(1)  Po smrti človeka patrí právo uplatňovať ochranu osobnostného práva ktorejkoľvek z jemu blízkych osôb.
594 (2)  Ak ide o zásah uvedený v ustanovení § 64, patrí toto právo v rovnakom rozsahu aj právnickej osobe a jej právnemu nástupcovi.