www.NSOZ.sk
(zdroj)


5873
5874
5875aa)  číslom, ich umiestnením (poschodie, číslo vchodu) s určením účelu ich užívania,
5877bb)  určením a popisom spoločných častí domu so zreteľom k ich stavebnej, technickej alebo užívacej povahe a s prípadným určením, ktoré z nich sú vyhradené na výlučné užívanie len niektorým vlastníkom bytov a nebytových priestorov,
5881cc)  veľkosť podielu na spoločných častiach domu a spôsob jeho určenia,
5882
má názor:  

c)   označenie vecných a iných práv vrátane práv z vád, ktoré prechádzajú spolu so vznikom vlastníckeho práva k bytu alebo nebytového priestoru na všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo len na niektorých z nich.
5885 (2)  Ak má rozdelením podľa ods. 1 vzniknúť dom s aspoň piatimi bytmi alebo nebytovými priestormi vo vlastníctve troch rôznych vlastníkov, uvedú sa vo vyhlásení i náležitosti stanov vlastníkov podľa § 108 ods. 2.
5888 (3)  Ak v súvislosti s rozdelením domu nevznikne spoločenstvo vlastníkov, určí osoba poverená správou domu vo vyhlásení aj pravidlá pre výkon správy domu a pre užívanie spoločných častí domu, ako aj príspevky na náklady spojené so správou domu a pozemku.
5891 (4)  K vyhláseniu sa priloží dokumentácia, z ktorej sú zrejmé situačné plány jednotlivých