www.NSOZ.sk
(zdroj)


5934 vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
5935 Prevod vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru
§ 91
(1)  Na prevod vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru sa použijú ustanovenia tejto časti zákona o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.
5939 (2)  V zmluve o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru sa uvedú
5941
minimálne
5943
má názor:  

náležitosti podľa ustanovenia § 87 ods. 1 tejto časti zákona.
5944 (3)  V prípade, ak niektorá z náležitostí, na ktoré sa odvoláva ods. 2, nezodpovedá skutočnosti alebo zápisu vo verejnom zozname, nemá to za následok neplatnosť celej zmluvy, ibaže by tento nedostatok alebo nesprávnosť v zmluve nebolo možné odstrániť ani výkladom či zmenou alebo doplnením zmluvy.
5948
Tretí pododdiel
Práva a povinnosti vlastníka bytu a nebytového priestoru
§ 92
(1)  Vlastník bytu a nebytového priestoru má právo byt a nebytový priestor slobodne spravovať a užívať spoločné časti domu, pričom pri výkone tohto práva je obmedzený výkonom