www.NSOZ.sk
(zdroj)


588 právo na ochranu osobnostných práv človeka uplatniť aj táto právnická osoba; počas jeho života tak môže urobiť len v jeho mene a s jeho súhlasom.
590
591
§ 63
(1)  Po smrti človeka patrí právo uplatňovať ochranu osobnostného práva ktorejkoľvek z jemu blízkych osôb.
594 (2)  Ak ide o zásah uvedený v ustanovení § 64, patrí toto právo v rovnakom rozsahu aj právnickej osobe a jej právnemu nástupcovi.
596
597
má názor:  

3. diel: Právnické osoby
Prvý oddiel: Všeobecné ustanovenia
§ 64
601
Vymedzenie právnickej osoby
603
604
605 (1) Právnickou osobou je združenie osôb alebo majetku, alebo iný organizovaný útvar, ktorému zákon priznáva právnu subjektivitu.