www.NSOZ.sk
(zdroj)


5978 Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo zúčastňovať sa na správe domu a pozemku a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu a pozemku. Toto právo nemožno dohodou vylúčiť ani obmedziť.
5981
§ 95
(1)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný zdržať sa všetkého, čo bráni údržbe, oprave, úprave, prestavbe či inej zmene domu alebo pozemku.
5984
5985
5986
5987
má názor:  

(2)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť po predchádzajúcej výzve na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva alebo inej osobe oprávnenej vykonávať správu domu za účelom vykonania obhliadky, údržby, opravy, či úpravy spoločných častí domu prístupných len z jeho bytu alebo nebytového priestoru. To platí aj pre montáž, údržbu a kontrolu zariadení na meranie spotreby tepla, vody, plynu, či iných energií v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu alebo nebytového priestoru oprávneným osobám, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.
5996 (3)  Ak dôjde výkonom činností podľa ods. 2 k poškodeniu bytu alebo nebytového priestoru,