www.NSOZ.sk
(zdroj)


5992 na meranie spotreby tepla, vody, plynu, či iných energií v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu alebo nebytového priestoru oprávneným osobám, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.
5996 (3)  Ak dôjde výkonom činností podľa ods. 2 k poškodeniu bytu alebo nebytového priestoru, nahradí spoločenstvo dotknutému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru vzniknutú škodu, tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť. Ak spoločenstvo v dome nevzniklo, nahradia ju pomerne všetci spoluvlastníci domu. Ak však vykonával tieto práce vo svojom záujme len niektorý vlastník bytu alebo nebytového priestoru, nahradí škodu sám.
6001
má názor:  

§ 96
(1)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nesmie vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by v neprimeranom rozsahu ohrozoval, obmedzoval alebo rušil ostatných, alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva; ak spoločenstvo v dome nevzniklo, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
6008 (2)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu alebo nebytového zástupcovi spoločenstva alebo inej osobe zodpovednej za správu domu z dôvodu kontroly,