www.NSOZ.sk
(zdroj)


592 (1)  Po smrti človeka patrí právo uplatňovať ochranu osobnostného práva ktorejkoľvek z jemu blízkych osôb.
594 (2)  Ak ide o zásah uvedený v ustanovení § 64, patrí toto právo v rovnakom rozsahu aj právnickej osobe a jej právnemu nástupcovi.
596
597
3. diel: Právnické osoby
Prvý oddiel: Všeobecné ustanovenia
§ 64
601
má názor:  

Vymedzenie právnickej osoby
603
604
605 (1) Právnickou osobou je združenie osôb alebo majetku, alebo iný organizovaný útvar, ktorému zákon priznáva právnu subjektivitu.
607 (2) Právnickými osobami sú najmä:
608a) združenie osôb,
609b) účelové združenia majetku,
610c) iné osoby, o ktorých to ustanovuje zákon.