www.NSOZ.sk
(zdroj)


6008 (2)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu alebo nebytového zástupcovi spoločenstva alebo inej osobe zodpovednej za správu domu z dôvodu kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní vstup do bytu alebo nebytového priestoru, je osoba zodpovedná za správu domu povinná oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu.
6015
§ 97
6017
má názor:  

6018
6019 Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje jeho výkon najmä tým, že:
6022a)   hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor alebo spoločné časti domu, alebo
6023b)   sústavne narušuje pokojné užívanie ostatných vlastníkov, alebo
6024c)   ohrozuje bezpečnosť ostatných vlastníkov, alebo
6025d)   porušuje dobré mravy v dome, alebo
6026e)   neplní povinnosti uložené mu rozhodnutím súdu,