www.NSOZ.sk
(zdroj)


6013 priestoru, je osoba zodpovedná za správu domu povinná oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu.
6015
§ 97
6017
6018
6019 Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje jeho výkon najmä tým, že:
6022
má názor:  

a)   hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor alebo spoločné časti domu, alebo
6023b)   sústavne narušuje pokojné užívanie ostatných vlastníkov, alebo
6024c)   ohrozuje bezpečnosť ostatných vlastníkov, alebo
6025d)   porušuje dobré mravy v dome, alebo
6026e)   neplní povinnosti uložené mu rozhodnutím súdu, môže súd na návrh osoby zodpovednej za správu domu alebo dotknutého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.
6029
§ 98
(1)   Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný do jedného mesiaca po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru oznámiť osobe zodpovednej za