www.NSOZ.sk
(zdroj)


6044 prevádzky, údržby a opráv a to najmä uzavretých zmlúv s tretími osobami, výpisov z účtov domu ako aj účtovných kníh a iných dokladov. V rámci výkonu tohto práva má vlastník bytu a nebytového priestoru právo vyhotovovať si fotodokumentáciu týchto dokladov a to na vlastné náklady alebo za úhradu vecných nákladov osobe zodpovednej za správu domu a pozemku. Tá
6049
6050
6051 môže vlastníkovi poskytnúť požadované informácie a doklady aj elektronickou formou, ak je to dohodnuté v stanovách alebo v pravidlách pre výkon správy domu.
6053
má názor:  

§ 100
(1)  Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní mesačne prispievať na správu domu a pozemku do fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej aj „fond“ alebo „príspevky na správu") podľa výšky spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, ak nie je dohodnuté alebo určené inak. Výšku príspevku do fondu určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu a pozemku.
6061 (2)  Ak niektorá zo spoločných častí domu slúži len niektorému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru k výlučnému užívaniu, stanoví sa výška príspevku aj so zreteľom