www.NSOZ.sk
(zdroj)


6056 správu") podľa výšky spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, ak nie je dohodnuté alebo určené inak. Výšku príspevku do fondu určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu a pozemku.
6061 (2)  Ak niektorá zo spoločných častí domu slúži len niektorému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru k výlučnému užívaniu, stanoví sa výška príspevku aj so zreteľom k povahe, rozmerom a umiestnenia tejto časti domu a rozsahu povinností vlastníka spravovať ju na vlastné náklady.
6065
má názor:  

(3)  Príspevky určené na odmenu osoby, ktorá dom a pozemok spravuje alebo členov orgánov spoločenstva, na vedenie účtovníctva a na podobné náklady vlastnej činnosti týkajúcej správy domu a pozemku sa rozvrhnú na každý byt a nebytový priestor pomerne.
6068
§ 101
(1)  Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný poukazovať mesačne vopred zálohy na plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru (ďalej len „služby“) a to od nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru. Vlastník má právo, aby mu osoba zodpovedná za správu domu zálohy na služby vyúčtovala najneskôr do 30. apríla kalendárneho roku. Vzor vyúčtovania upraví vykonávací predpis.
6074 (2)  Ak nie je určená alebo dohodnutá doba splatnosti nedoplatku alebo preplatku vyúčtovania