www.NSOZ.sk
(zdroj)


6059 náklady na prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu a pozemku.
6061 (2)  Ak niektorá zo spoločných častí domu slúži len niektorému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru k výlučnému užívaniu, stanoví sa výška príspevku aj so zreteľom k povahe, rozmerom a umiestnenia tejto časti domu a rozsahu povinností vlastníka spravovať ju na vlastné náklady.
6065 (3)  Príspevky určené na odmenu osoby, ktorá dom a pozemok spravuje alebo členov orgánov spoločenstva, na vedenie účtovníctva a na podobné náklady vlastnej činnosti týkajúcej správy domu a pozemku sa rozvrhnú na každý byt a nebytový priestor pomerne.
6068
má názor:  

§ 101
(1)  Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný poukazovať mesačne vopred zálohy na plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru (ďalej len „služby“) a to od nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru. Vlastník má právo, aby mu osoba zodpovedná za správu domu zálohy na služby vyúčtovala najneskôr do 30. apríla kalendárneho roku. Vzor vyúčtovania upraví vykonávací predpis.
6074 (2)  Ak nie je určená alebo dohodnutá doba splatnosti nedoplatku alebo preplatku vyúčtovania záloh, sú splatné do 2 mesiacov od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1.
6076
§ 102
(1)   Nadobudnutím vlastníckeho práva k bytu alebo nebytového priestoru prechádzajú na