www.NSOZ.sk
(zdroj)


6067 správy domu a pozemku sa rozvrhnú na každý byt a nebytový priestor pomerne.
6068
§ 101
(1)  Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný poukazovať mesačne vopred zálohy na plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru (ďalej len „služby“) a to od nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru. Vlastník má právo, aby mu osoba zodpovedná za správu domu zálohy na služby vyúčtovala najneskôr do 30. apríla kalendárneho roku. Vzor vyúčtovania upraví vykonávací predpis.
6074 (2)  Ak nie je určená alebo dohodnutá doba splatnosti nedoplatku alebo preplatku vyúčtovania záloh, sú splatné do 2 mesiacov od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1.
6076
má názor:  

§ 102
(1)   Nadobudnutím vlastníckeho práva k bytu alebo nebytového priestoru prechádzajú na nadobúdateľa všetky práva a povinnosti súvisiace so správou domu a pozemku voči osobe
6080
6081
6082 zodpovednej za správu domu. Pri prevode vlastníckeho práva k bytu nevzniká osobe zodpovednej za správu domu povinnosť vysporiadať príspevky na správu domu ku dňu účinnosti prevodu.
6085 (2)   Pri prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru je prevodca povinný nadobúdateľovi