www.NSOZ.sk
(zdroj)


599
§ 64
601
Vymedzenie právnickej osoby
603
604
605 (1) Právnickou osobou je združenie osôb alebo majetku, alebo iný organizovaný útvar, ktorému zákon priznáva právnu subjektivitu.
607 (2) Právnickými osobami sú najmä:
608
má názor:  

a) združenie osôb,
609b) účelové združenia majetku,
610c) iné osoby, o ktorých to ustanovuje zákon.
611 (3) Štát a jednotky územnej samosprávy v súkromnoprávnych vzťahoch vystupujú ako právnická osoba.
613
614
§ 65
616
Spôsobilosť na práva a povinnosti