www.NSOZ.sk
(zdroj)


6076
§ 102
(1)   Nadobudnutím vlastníckeho práva k bytu alebo nebytového priestoru prechádzajú na nadobúdateľa všetky práva a povinnosti súvisiace so správou domu a pozemku voči osobe
6080
6081
6082 zodpovednej za správu domu. Pri prevode vlastníckeho práva k bytu nevzniká osobe zodpovednej za správu domu povinnosť vysporiadať príspevky na správu domu ku dňu účinnosti prevodu.
6085
má názor:  

(2)   Pri prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru je prevodca povinný nadobúdateľovi doložiť potvrdením osoby zodpovednej za správu domu nie starším ako jeden mesiac o dlhoch súvisiacich so správou domu a pozemku, ktoré prejdú na nadobúdateľa, prípadne, že takéto dlhy neexistujú.
6089 (3)   Za dlhy, ktoré na nadobúdateľa bytu a nebytového priestoru prešli ku dňu nadobudnutia vlastníctva, ručí prevodca osobe zodpovednej za správu domu; to platí aj v prípade porušenia povinnosti prevodcu podľa odseku 2 alebo ak v dome nie je žiadna osoba zodpovedná za správu domu.
6093
Štvrtý poddiel
Správa domu