www.NSOZ.sk
(zdroj)


6080
6081
6082 zodpovednej za správu domu. Pri prevode vlastníckeho práva k bytu nevzniká osobe zodpovednej za správu domu povinnosť vysporiadať príspevky na správu domu ku dňu účinnosti prevodu.
6085 (2)   Pri prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru je prevodca povinný nadobúdateľovi doložiť potvrdením osoby zodpovednej za správu domu nie starším ako jeden mesiac o dlhoch súvisiacich so správou domu a pozemku, ktoré prejdú na nadobúdateľa, prípadne, že takéto dlhy neexistujú.
6089
má názor:  

(3)   Za dlhy, ktoré na nadobúdateľa bytu a nebytového priestoru prešli ku dňu nadobudnutia vlastníctva, ručí prevodca osobe zodpovednej za správu domu; to platí aj v prípade porušenia povinnosti prevodcu podľa odseku 2 alebo ak v dome nie je žiadna osoba zodpovedná za správu domu.
6093
Štvrtý poddiel
Správa domu
§ 103
(1)   Správa domu a pozemku zahŕňa všetko, čo neprináleží vlastníkovi bytu a nebytového priestoru a čo je v záujme všetkých spoluvlastníkov nutné alebo účelné pre riadnu starostlivosť o dom a pozemok ako funkčný celok a zachovanie alebo zlepšenie spoločných