www.NSOZ.sk
(zdroj)


6103 niektorému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru.
6104
§ 104
Osobou zodpovednou za správu domu je spoločenstvo vlastníkov (ďalej len „spoločenstvo“).
6106 Ak spoločenstvo v dome nevzniklo, spravuje dom osoba na tento účel poverená vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome alebo ustanovená súdom.
6108
§ 105
Správa domu bez spoločenstva
6110
6111
6112
má názor:  

6113 (1)  Ak v dome spoločenstvo nevzniklo a dom nespravuje ani správca zapísaný v registri správcov podľa osobitného predpisu, použijú sa na správu domu pravidlá uvedené vo vyhlásení podľa § 87 a pre rozhodovanie vlastníkov o správe sa primerane použijú ustanovenia tohto dielu o zhromaždení vlastníkov.
6117 (2)  Ak má niektorý z vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu vyšší než je nadpolovičná väčšina, stáva sa osobou zodpovednou za správu domu; to neplatí, ak už v dome vzniklo spoločenstvo.
6120 (3)  Osoba zodpovedná za správu domu sa nemôže svojej funkcie vzdať a ani nemôže byť odvolaná vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.