www.NSOZ.sk
(zdroj)


6108
§ 105
Správa domu bez spoločenstva
6110
6111
6112
6113 (1)  Ak v dome spoločenstvo nevzniklo a dom nespravuje ani správca zapísaný v registri správcov podľa osobitného predpisu, použijú sa na správu domu pravidlá uvedené vo vyhlásení podľa § 87 a pre rozhodovanie vlastníkov o správe sa primerane použijú ustanovenia tohto dielu o zhromaždení vlastníkov.
6117
má názor:  

(2)  Ak má niektorý z vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu vyšší než je nadpolovičná väčšina, stáva sa osobou zodpovednou za správu domu; to neplatí, ak už v dome vzniklo spoločenstvo.
6120 (3)  Osoba zodpovedná za správu domu sa nemôže svojej funkcie vzdať a ani nemôže byť odvolaná vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
6122 (4)  Na základe dohody všetkých vlastníkov môže byť osobou zodpovednou za správu domu aj správca zapísaný v zozname správcov podľa osobitného predpisu. Ak k takejto dohode nedôjde, ak správu domu vykonáva vlastník podľa odseku 2 nedostatočne, alebo ak dom z iného dôvodu nemá zvolenú či ustanovenú osobu zodpovednú za jeho správu, môže správcu domu vymenovať na návrh ktoréhokoľvek vlastníka súd.