www.NSOZ.sk
(zdroj)


6119 zodpovednou za správu domu; to neplatí, ak už v dome vzniklo spoločenstvo.
6120 (3)  Osoba zodpovedná za správu domu sa nemôže svojej funkcie vzdať a ani nemôže byť odvolaná vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
6122 (4)  Na základe dohody všetkých vlastníkov môže byť osobou zodpovednou za správu domu aj správca zapísaný v zozname správcov podľa osobitného predpisu. Ak k takejto dohode nedôjde, ak správu domu vykonáva vlastník podľa odseku 2 nedostatočne, alebo ak dom z iného dôvodu nemá zvolenú či ustanovenú osobu zodpovednú za jeho správu, môže správcu domu vymenovať na návrh ktoréhokoľvek vlastníka súd.
6127 Spoločenstvo vlastníkov
6128
má názor:  

§ 106
(1)  Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa tohto zákona za účelom zabezpečenia výkonu správy domu a pozemku. Spoločenstvo je oprávnené nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.
6132 (2)  Členstvo v spoločenstve je neoddeliteľne spojené s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru. Za splatné dlhy spoločenstva, ktoré existovali ku dňu zániku členstva v spoločenstve, ručí jeho člen v pomere podľa veľkosti svojho podielu na spoločných častiach domu.
6136
§ 107
(1)   Spoločenstvo sú povinní založiť vlastníci v domoch rozdelených na byty a nebytové